УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМАТА

1. Консултации в областта на маркетинга и рекламата

Рационално управление на рекламния бюджет за осъществяване на следните основни цели

 • Информиране на потребителите
 • Създаване на положително отношение към фирмата и търговската марка
 • Стимулиране вземането на решение за покупка
 • Трансформиране на решението за покупка в активно търсене
 • Утвърждаване на привързаност към фирмата и търговска марка

2. Маркетингови услуги

 • Директен маркетинг - директни маркетингови кампании на стоки и услуги, ориентирани към диференцирани пазарни групи, определени по различни принципи
 • Събитиен маркетинг - организиране на промоции, представяне на нови продукти, годишнини, изложби, семинари, спонсорство, спортни събития, игри

Реклама чрез директна поща ( DM )

Използваме директната поща за изпълнение на няколко основни задачи:
1. Да информира потенциалните потребители за предимствата на продукта
2. Да служи за разширяване на съществуващата база данни
3. Да се използва за индивидуално обръщение към конкретния потребител със специално подготвено за него предложение

Маркетингови проучвания на стоки и услуги 

3. Рекламни услуги

 • Изграждане на фирмен стил , графичен дизайн , web дизайн
 • Екстериорен и интериорен дизайн , щандове за панаири и изложения
 • Медийна реклама – преса, радио, телевизия, интернет
 • Печатна реклама , рекламни сувенири
 • Външна реклама и транспортна реклама

4. Информационни услуги

Осигуряване на постоянна информираност на клиентите чрез :

 • Наблюдение на избрани групи медии
 • Проследяване на конкретни теми , свързани с дейността на клиента или неговите конкуренти, състоянието на пазара, законодателни промени, икономическа ситуация и др
 • Предоставяне на дневно, седмично, месечно информационно досие
 • Изготвяне анализ на материалите

5. Осъществяване на връзки с обществеността ( PR )

 • Организиране на промоции и тяхното отразяване в медиите
 • Установяване на трайни връзки с журналисти от избрани медии
 • Реализи ране на дългосрочни и средносрочни PR кампании в София и страната